Związki społeczne

0

Związków społecznych nieskończone jest mnóstwo, należy tu bowiem wszystko, co nie jest związkiem pokrewieństwa lub pań- stwem. Pomiędzy związkami społecznymi odznaczają się jednak najwięcej gmina, stany i Kościół.

Gmina jest połączeniem ludzi mieszkających razem w jednej osadzie celem wspierającej się nawzajem i uzupełniającej pracy gospodarczej, a więc pracy rolniczej, przemysłowej, handlowej. Gminę zakładają prawidłowo ludzie do jednego rodu należący przez obranie wspólnej, stałej siedziby. Później jednak przez napływ innej ludności zaciera się łączność ta pomiędzy gminą a rodem i ród przestaje tworzyć podstawę gminy.

Pomiędzy gminami wytwarzają się rozliczne różnice, w miarę odrębności ich gospodarczej pracy. Są osady wyłącznie myśliwskie, pasterskie, rolnicze, górnicze lub rzemieślnicze, są takie, w których skupia się przemysł i handel, a te ostatnie zowiemy miastami.

Z czasem atoli ludzie jednego zatrudnienia, np. kupcy, rzemieślnicy, rolnicy, żołnierze, duchowni, bez względu na osadę, w jakiej mieszkają, zaczynają się łączyć dla obrony swych interesów i tworzyć odrębne stany. Stany takie częstokroć tak ściśle zamykają się w sobie, iż zatrudnienie przechodzi z ojca na syna, a przejście z jednego stanu do drugiego jest utrudnione. W ten sposób powstają kasty wyrabiające sobie odrębne stanowisko prawne i przywileje, np. w dawnej Polsce uprzywilejowana szlachta, wolni mieszczanie, poddani wieśniacy.

Kościół pierwotnie nie sięga zwykle poza granice jednego szczepu i stanowi dlań najistotniejszy węzeł. Ludy należące do jednego szczepu mają jedno bóstwo, któremu najwyższą cześć oddają, mają wspólną świątnicę i najwyższego kapłana. Później dopiero Kościół rozszerza swoje granice, obejmuje całą ludność jednego państwa i staje się Kościołem państwowym. Nareszcie chrześcijaństwo sięgnęło poza granice jednego państwa i całą ludzkość ogarnąć się stara.

Wszystkie związki społeczne razem wzięte tworzą dopiero społeczeństwo, a wszystkie usiłowania związków społecznych razem wzięte tworzą społeczną pracę. Wśród społeczeństwa każdy człowiek obiera sobie pewien kierunek pracy, a znalazłszy poparcie przez ludzi tegoż samego zawodu lub interesu, przyjęty w ich koło społeczne, rozwija swoją większą lub mniejszą działalność. Każdy związek społeczny stowarzysza ludzi jednego kierunku i pracy, i pracę tę środkami stowarzyszonych popiera. Ludzi innego zawodu, innego kierunku każdy związek społeczny od siebie odsuwa i wyklucza, widząc w nich współzawodników. I rzeczywiście cały ruch i życie społeczne polega na tym wzajemnym współzawodnictwie pojedynczych związków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>