Świetlica szkolna

Rok szkolny 2018/2019


Konkurs świetlicowy

W dniach od 7 do 11 stycznia 2019 r. odbył się na świetlicy szkolnej konkurs plastyczny pt. „Pada, pada śnieg…..” . Na świetlicy szkolnej zainteresowani uczniowie wykonali rysunki. Prace zostały ocenione przez Jury w skład, którego wchodzili wychowawcy świetlicy.
I miejsce zdobyli
Wiktoria Tomanek z klasy 1a
Monika Zapotoczny z klasy 1b
II miejsce zdobyli
Maciek Grzesiek z klasy 2b
Mateusz Czaja z klasy 1b
III miejsce zdobyła
Martyna Czesnoić z klasy 1b
Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w poniedziałek 14 stycznia w obecności Pani Dyrektor.

„Świetlicowe Obchody 100 – lecia Odzyskania Niepodległości”

W dniach od 12 listopada do 16 listopada uczniowie świetlicy szkolnej uczestniczyli w konkursach, które były kontynuacją działań jakie podejmowała szkoła w roku obchodów 100 – lecia Odzyskania, przez Polskę, Niepodległości: konkurs plastyczny pt. „Dobieszowice – moja ojczyzna” i quiz – „Wiedza o Polsce”.Jako pierwszy odbył się konkurs plastyczny, w którym uczniowie mieli szansę wykazać się umiejętnościami manualnymi i pomysłowością. Zadaniem dzieci było wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, przedstawiającą pejzaż bądź obiekt architektoniczny naszej miejscowości: Dwór, Ochotnicza Straż Pożarna, Zespół Szkolno – Przedszkolny, Schron bojowy nr 52, Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dobieszowicach. Drugim konkursem był quiz wiedzy,uczniowie zaskoczyli nas swoją wiedza. Pomimo tego, że pytania w quizie nie były proste, uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki. Dyplomy i nagrody, uczniom, wręczyła Pani Dyrektor Aneta Kocot. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy uczniom wiedzy i pomysłów.

Poniżej przedstawiamy laureatów naszych konkursów.

Konkurs plastyczny pt. „ Dobieszowice – moja ojczyzna”

Uczniowie klas I
Dwór w Dobieszowicach

I miejsce: • Maja Zydek

II miejsce: • Mikołaj Trefon

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszowicach

I miejsce: • Jakub Samorański

II miejsce: • Tomasz Woźniak

III miejsce: • Ksawery Biadacz

Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dobieszowicach

I miejsce: • Mateusz Czaja

II miejsce: • Kamil Biernacki

Schron bojowy nr 52 w Dobieszowicach

I miejsce: • Wiktoria Tomanek

II miejsce: • Monika Zapotoczna

III miejsce: • Emilia Kańtoch

Wyróżnienia:
• Karolina Kozieł
• Mateusz Piwowarczyk
• Patryk Kordala
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobieszowicach

I miejsce: • Magda Śniadach

II miejsce: • Julia Fiedor

III miejsce: • Julia Metodieva

Wyróżnienia: • Krzysztof Drozd
• Filip Szydłowski

Uczniowie klas III i IV

I miejsce: • Mateusz Przybylak

II miejsce: • Antoni Szczygłowski

III miejsce: • Hanna Borkowska

Quiz wiedzy o Polsce

Uczniowie klas I:

I miejsce: • Julia Metodieva i Emilia Kańtoch
• Magda Śniadach i Monika Zapotoczna
II miejsce: • Wiktoria Tomanek i Mateusz Piwowarczyk

III miejsce: • Tomasz Woźniak i Jakub Samorański
• Ksawery Biadacz i Patryk Kordala

Wyróżnienia:
• Kamil Biernacki i Mateusz Czaja
• Julia Kaczmarczyk
• Julia Fiedor
• Jakub Rabsztyn

Uczniowie klas II

I miejsce: • Maciej Grzesiek

II miejsce: • Adam Nabrdalik

III miejsce: • Patryk Markiewicz

Uczeń klasy IV
I miejsce: • Dawid Stradomski

Wychowawcy grupy świetlicowej:
Sylwia Frączek, Dobrochna Kocot

Rok szkolny 2017/2018


Świetlica szkolna działa od poniedziałku do piątku
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
dni wolnych od zajęć dydaktycznych, ferii i wakacji.Zajęcia świetlicowe


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DODIESZOWICACH

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I – III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nieuczęszczającym na religię.

3. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka poprzez złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów: „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”;

4. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.

§ 2 Cele i zadania świetlicy

1.Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:
a) zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
b) kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
c) rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
d) wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
e) udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
f) organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
g) współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

2. Do zadań świetlicy należy:
a) organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
b)organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
c)odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
d)stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
e)upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
f)upowszechnianie edukacji ekologicznej;
g)kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych;
h)rozwijanie samodzielności i samorządności;
i)współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
j)zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

§ 3 Założenia organizacyjne

1.Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7:00-16:00.
2. Świetlica jest nieczynna w dniach ustawowo wolnych od pracy, wolnych od zajęć dydaktycznych (np. pierwszy i ostatni dzień roku szkolnego) oraz w czasie ferii i wakacji.
3. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie karty zgłoszenia (kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy).
4. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie.
5. Rodzice oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
6. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy szkoła informuje o tym fakcie policję, a za jej pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce opiekuńczej.
7. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w świetlicy do jego niezwłocznego odebrania.
8. Dziecko po przyjściu do świetlicy jest pod stałą opieką wychowawcy. Wychowawcy świetlicy nie przyprowadzają dzieci do świetlicy i nie odprowadzają ich na lekcje i zajęcia pozalekcyjne.
9. Pracownicy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione przez uczniów (tel. komórkowy, drogie zabawki, pieniądze, itp.).
10. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, fakt ten zgłasza pisemnie wychowawcy świetlicy.

§ 4 Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy.

1.Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
a) udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych.
b)korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy. c)korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;

2.Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
a) posiadania obuwia zamiennego oraz worka szkolnego.
b) zgłaszania swoją obecność oraz każdorazowo meldowania swojego odejście u wychowawcy świetlicy,
c) wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy,
d) natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków,
e) dbania o porządek i wystrój świetlicy oraz korytarza,
f) poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
g) poszanowania ciszy, spokoju oraz pracy innych,
h) szanowania własności szkoły i innych osób (zabrania się chowania rzeczy kolegów i koleżanek dla zabawy),
i)kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
j) przestrzegania regulaminu świetlicy.

§ 5 Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko

Na życzenie rodziców dziecko może opuścić świetlicę:
1. Samodzielnie, jeżeli:
- czas wyjścia dziecka ze świetlicy jest czasem uzgodnionym na piśmie z rodzicami – dzień tygodnia, dokładna godzina;
- rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach w świetlicy);
- dziecko ukończyło 7 lat.

2. Pod opieką starszego rodzeństwa, jeżeli:
- dziecko ukończyło 7 lat, a osoba pod opieką której wychodzi ze świetlicy, osiągnęła wiek co najmniej 10 lat i jest pisemnie upoważniona przez rodzica;
- rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach w świetlicy).

3. Odebrane przez osoby upoważnione:
- poza rodzicami dziecko mogą odbierać ze świetlicy wyznaczone osoby na podstawie pisemnego upoważnieni.
4. Na zajęcia dodatkowe, jeżeli: rodzice wyrazili pisemną zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy na zajęcia pozalekcyjne odbywające się na terenie szkoły (w „Karcie zgłoszenia do świetlicy” lub na osobnym dokumencie); rodzice poinformowali wychowawcę świetlicy o udziale dziecka w zajęciach dodatkowych, podając: rodzaj zajęć, dzień tygodnia, dokładną godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć, lokalizację. Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających.

§ 6

1. Nagrody
a) Za wzorowe zachowanie i uczestnictwo w zajęciach uczniowie otrzymują plusy na tablicy nagród.
b) Pod koniec miesiąca wybiera się osobę z największą ilością plusów i nagradza drobnym upominkiem rzeczowym.
c) Na zakończenie roku szkolnego wzorowi uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

2. Kary
a) za zachowania niezgodne z regulaminem uczniowie otrzymują minusy na tablicy nagród
b) rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie) udzielona przez wychowawcę

§ 7 Współpraca z rodzicami

1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy).
2. Korespondencja z rodzicami.
3. Rozmowy telefoniczne.

§ 8 Dokumentacja świetlicy to:

1. Plan pracy świetlicy szkolnej.
2. Dziennik zajęć.
3. Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
4. Upoważnienia


Rok szkolny 2016/2017


Zabawy w świetlicyUlubione miejsce w szkole;)

Godziny pracy świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna działa od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, dni wolnych od zajęć dydaktycznych, ferii i wakacji według następującego harmonogramu:

poniedziałek wtorek środa czwartek piękej
700-845 700-845 700-845 700-845 700-845
1130-1600 1230-1600 1130-1600 1130-1600 1230-1600


Dzienny rozkład zajęć w świetlicy:

Wychowawca świetlicy: Tamara Pudo

800- 845  gry i zabawy swietlicowe
1045- 1130  gry i zabawy swietlicowe
1130-1200 cwiczenia relaksujace, gry i zabawy swietlicowe
1200-1400 pomoc w odrabianiu prac domowych
1400-1430 zajecia tematyczne
1430-1600 zabawy na swiezym powietrzu, gry i zabawy swietlicoweREGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DODIESZOWICACH

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I – III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nieuczęszczającym na religię.

3. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka poprzez złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów: „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”;

4. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.

§ 2 Cele i zadania świetlicy

1.Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:
a) zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
b) kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
c) rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
d) wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
e) udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
f) organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
g) współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

2. Do zadań świetlicy należy:
a) organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
b)organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
c)odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
d)stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
e)upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
f)upowszechnianie edukacji ekologicznej;
g)kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych;
h)rozwijanie samodzielności i samorządności;
i)współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
j)zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

§ 3 Założenia organizacyjne

1.Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7:00-16:00.
2. Świetlica jest nieczynna w dniach ustawowo wolnych od pracy, wolnych od zajęć dydaktycznych (np. pierwszy i ostatni dzień roku szkolnego) oraz w czasie ferii i wakacji.
3. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie karty zgłoszenia (kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy).
4. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie.
5. Rodzice oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
6. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy szkoła informuje o tym fakcie policję, a za jej pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce opiekuńczej.
7. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w świetlicy do jego niezwłocznego odebrania.
8. Dziecko po przyjściu do świetlicy jest pod stałą opieką wychowawcy. Wychowawcy świetlicy nie przyprowadzają dzieci do świetlicy i nie odprowadzają ich na lekcje i zajęcia pozalekcyjne.
9. Pracownicy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione przez uczniów (tel. komórkowy, drogie zabawki, pieniądze, itp.).
10. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, fakt ten zgłasza pisemnie wychowawcy świetlicy.

§ 4 Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy.

1.Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
a) udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych.
b)korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy. c)korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;

2.Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
a) posiadania obuwia zamiennego oraz worka szkolnego.
b) zgłaszania swoją obecność oraz każdorazowo meldowania swojego odejście u wychowawcy świetlicy,
c) wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy,
d) natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków,
e) dbania o porządek i wystrój świetlicy oraz korytarza,
f) poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
g) poszanowania ciszy, spokoju oraz pracy innych,
h) szanowania własności szkoły i innych osób (zabrania się chowania rzeczy kolegów i koleżanek dla zabawy),
i)kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
j) przestrzegania regulaminu świetlicy.

§ 5 Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko

Na życzenie rodziców dziecko może opuścić świetlicę:
1. Samodzielnie, jeżeli:
- czas wyjścia dziecka ze świetlicy jest czasem uzgodnionym na piśmie z rodzicami – dzień tygodnia, dokładna godzina;
- rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach w świetlicy);
- dziecko ukończyło 7 lat.

2. Pod opieką starszego rodzeństwa, jeżeli:
- dziecko ukończyło 7 lat, a osoba pod opieką której wychodzi ze świetlicy, osiągnęła wiek co najmniej 10 lat i jest pisemnie upoważniona przez rodzica;
- rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach w świetlicy).

3. Odebrane przez osoby upoważnione:
- poza rodzicami dziecko mogą odbierać ze świetlicy wyznaczone osoby na podstawie pisemnego upoważnieni.
4. Na zajęcia dodatkowe, jeżeli: rodzice wyrazili pisemną zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy na zajęcia pozalekcyjne odbywające się na terenie szkoły (w „Karcie zgłoszenia do świetlicy” lub na osobnym dokumencie); rodzice poinformowali wychowawcę świetlicy o udziale dziecka w zajęciach dodatkowych, podając: rodzaj zajęć, dzień tygodnia, dokładną godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć, lokalizację. Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających.

§ 6

1. Nagrody
a) Za wzorowe zachowanie i uczestnictwo w zajęciach uczniowie otrzymują plusy na tablicy nagród.
b) Pod koniec miesiąca wybiera się osobę z największą ilością plusów i nagradza drobnym upominkiem rzeczowym.
c) Na zakończenie roku szkolnego wzorowi uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

2. Kary
a) za zachowania niezgodne z regulaminem uczniowie otrzymują minusy na tablicy nagród
b) rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie) udzielona przez wychowawcę

§ 7 Współpraca z rodzicami

1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy).
2. Korespondencja z rodzicami.
3. Rozmowy telefoniczne.

§ 8 Dokumentacja świetlicy to:

1. Plan pracy świetlicy szkolnej.
2. Dziennik zajęć.
3. Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
4. Upoważnienia