ROK SZKOLNY 2016/2017

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

1.Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Podstawa prawna:
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 ze zm.) - §2, §3.
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.) - § 33, § 61, § 109 ust. 2, § 113.
3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 262) -§ 1 pkt 5.


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2016
Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2016 r.
Ferie zimowe (w województwie śląskim) - 16 - 29 stycznia 2017 r.
Rekolekcje wielkopostne – kwiecień 2017
Wiosenna przerwa świąteczna - 13 - 18 kwietnia 2017 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2017 r.
Ferie letnie (wakacje) – 24 czerwca – 31 sierpnia 2017


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych –

14 października, 31 października, 22 grudnia, 2 maja, 16 czerwca