ADRES NOWEJ STRONY INTERNETOWEJ

www.zspdobieszowice.pl


ROK SZKOLNY 2018/2019


Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach ogłasza nabór dzieci do Przedszkola Publicznego w Dobieszowicach na rok szkolny 2019/2020 Wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie ZSP w Dobieszowicach w terminie od 25 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r. do godz. 15.00

Zarządzenie Wójt Gminy Bobrowniki z dnia 11.02.2019 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola

 

Wniosek o przyjęcie dziecka przedszkola

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

 


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach ogłasza nabór dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach na rok szkolny 2019/20120
1) Z urzędu są przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie tj. sołectwa Dobieszowice, Wymysłów, ul. Bażantów, ul. Bocianów, ul. Gminna w Bobrownikach na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów
2) Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami

Wnioski/zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie ZSP w Dobieszowicach w terminie od 25.02.2019 r. do 22.03.2019 r. do godz. 15.00

Zarządzenie Wójt Gminy Bobrowniki z dnia 11.02.2019 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do kl I

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 


Życzymy nauczycielom, pracownikom i uczniom
- bezpiecznych, radosnych i śnieżnych ferii zimowych.
Przypominamy o odpoczynku po trudach ciężkiej, kilkumiesięcznej pracy.
Niech ferie będą chwilami niezapomnianych wrażeń i ciekawych przeżyć.
Wracajcie do nas z uśmiechem na twarzy,
w pełni wypoczęci, z nową energią do pracy w nowym semestrze.

DyrekcjaStwórzmy razem z Państwową Inspekcją Sanitarną województwa śląskiego bezpieczne warunki wypoczynku dzieci i młodzieży...

Podsumowanie działań uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości uwieńczone podziękowaniami prezydenta RP Andrzeja Dudy

Podsumowanie działań uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości uwieńczone podziękowaniami prezydenta RP Andrzeja Dudy. Od września 2018 r. w sołectwie Dobieszowice za sprawą Rady Sołeckiej i społeczności szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach odbywało się wiele działań zmierzających do uczczenia 100 letniej rocznicy odzyskania niepodległości. Wszystkie działania zmierzały do zintegrowania mieszkańców sołectwa. Rozpoczęliśmy już we wrześniu Narodowym czytaniem w dobieszowickim dworku. Każdy mógł przeczytać fragment „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
Początek października powitany był kolejną imprezą integracyjną promującą nie tylko wielką ojczyznę Polskę, ale także małą ojczyznę Dobieszowice. Impreza rozpoczęła się w plenerze na terenie przyszkolnym, gdzie mieszkańcy nie tylko Dobieszowic ale także okolicznych wsi obejrzeć krótką rekonstrukcję historyczną, porozmawiać z żołnierzami, obejrzeć samochody wojskowe. Rada sołecka zadbała o wspólne odśpiewanie hymnu i wciągniecie flagi państwowej na maszt. Szkoła została rozświetlona barwami biało-czerwonymi.
Następnie impreza przeniosła się na salę gimnastyczną, gdzie w rytmie werbla na salę wkroczyły sztandary służb mundurowych z Dobieszowic, Wymysłowa, górników, KGW i szkół, a za nimi tłum mieszkańców i gości. Uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny na tle dekoracji, który dodawał podniosły charakter uroczystości. Następnie rozdano folder przygotowany przez uczniów, nauczycieli i Radę Sołecką. Zakończeniem całej imprezy była degustacja, poczęstunek dla wszystkich potrawami kuchni wojskowej.
Montaż słowno - muzyczny zaprezentowany był także w kościele parafialnym w Dobieszowicach.


Kiermasz świąteczny

Świetlica szkolna organizuje w dniach 17 – 20 grudnia kiermasz świąteczny – dochód przeznaczony będzie na zakup gier planszowych.
Prosimy rodziców uczniów uczęszczających do świetlicy
o włączenie się do w/w akcji.

Zbiórka rzeczy przeznaczonych na kiermasz
odbędzie się dnia 17.12.2018 od godziny 7.30 – 9.00 na parterze
- wychowawca świetlicy Wioletta Zając
(ozdoby świąteczne, pierniczki, babeczki, itp.).

Można także przynosić dnia 14.12.2018 do Sali „Orzełki” od 13.00 – 16.00.

Z góry dziękuję w imieniu swoim i dzieci świetlicowych.


Ponownie zapraszamy na warsztaty świąteczne.
II tura akcji „Dorośli z Dziećmi na warsztatach Bożonarodzeniowych”
Startujemy 7.12 (piątek) o godzinie 17.00


W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia

Zapraszamy serdecznie wszystkich chcących wesprzeć akcję
pt. " Dorośli z Dziećmi na warsztatach Bożonarodzeniowych ".

Podczas warsztatów uczestnicy wykonają wianki adwentowe i ozdoby bożonarodzeniowe z materiałów zakupionych z funduszy Rady Rodziców, darczyńców i swoich własnych - które będą mile widziane.
Warsztaty nauczą jak robić stroiki, dekoracje świąteczne, wianki na drzwi, girlandy oraz kompozycje świąteczne.
Pragniemy, aby pierwsze i mamy nadzieję nie ostatnie warsztaty, odbyły się w miłej rodzinnej atmosferze.
Wszystkie wykonane prace będzie można zakupić na kiermaszu szkolnym a zebrane fundusze Rada Rodziców przekaże na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu nagłaśniającego.

Ruszamy 23 listopada o godz.17.00 w sali gimnastycznej naszej placówki


„ROK DLA NIEPODLEGŁEJ”

Uroczysta akademia w wykonaniu klas młodszych
Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego o godzinie 11.11

Działania podjęte przez szkołę na 100-lecie niepodległości

 

Patriotyzm w procesie dydaktycznym

 

Jesteśmy szkołą uczestniczącą w „Programie dla szkół”!

Nasza szkoła uczestniczy w „Programie dla szkół”dotyczącym zasad zdrowego odżywiania. W szczególności dzieci poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji.
Materiały edukacyjne (broszura dla dzieci, poradnik dla rodziców i film) z tego programu znajdują się na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – www.kowr.gov.pl
Zapraszamy do zapoznania się z tymi materiałami.


Rok szkolny 2018/2019 rok Niepodległej

„Rok 2018 to rok narodowego świętowania niezwykłego jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła poprzedni rok szkolny 2017/2018 Rokiem dla Niepodległej, w czasie którego podejmowaliśmy inicjatywy, przedsięwzięcia, różnorodne działania przygotowujące nas do tego niezwykłego święta. Ten rok szkolny 2018/2019 jest rokiem Niepodległej. W woj. śląskim będziemy świętować pod hasłem Polska to jest wielka rzecz! (S. Wyspiański). Obchody setnej rocznicy to najlepszy czas, aby przywołać wielkie emocje towarzyszące Polakom w listopadzie 1918 roku. Dołóżmy wszyscy wszelkich starań, aby obchody tego niezwykłego i doniosłego wydarzenia dla wszystkich Polaków, zapadły nam głęboko w pamięć, aby radość, euforia i nadzieja, jakie towarzyszyły rodakom w listopadzie 1918 roku, były udziałem nas wszystkich, aby było to radosne i głębokie przeżycie pokoleniowe, budujące wspólnotę.

Niech wspólne świętowanie rocznicy będzie radosnym doświadczeniem wielopokoleniowym, o którym będziemy pamiętać i które będziemy wspominać przez dziesięciolecia. Polska wolna, niepodległa i suwerenna, to wielkie dziedzictwo narodowe, złożone w nasze ręce przez poprzednie pokolenia, które my przekazujemy w ręce młodego pokolenia Polaków, w Wasze ręce, Drodzy Uczniowie. Czy to jest trudne przenieść w sercach, w umysłach miłość i szacunek do własnego kraju dla następnych pokoleń? Trawestując słowa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego warto młodym ludziom powiedzieć: gdy wieje wiatr historii pięknym ludziom, bohaterom rosną skrzydła u ramion, a tchórzom trzęsą się nogi.

Życzę Wam, aby absolutnie wyjątkowe wydarzenia Roku 100-lecia Niepodległości były wiatrem historii niosącym Was na skrzydłach wysoko, ku ambitnym celom, wspaniałym sukcesom głęboko zakorzenionym w tożsamości narodowej i poczuciu dumy z własnej ojczyzny. Życzę wszystkim uczniom, aby ten rok szkolny był wyjątkowy i szczególny z powodu świętowania 100-lecia niepodległości naszego państwa, ale także z powodu sukcesów i radości tych codziennych , szkolnych i domowych. A tym, którzy wykonują trudną misję edukowania i wychowania młodzieży dedykuję słowa: jeśli kogoś kochasz daj mu skrzydła by mógł wzlecieć wysoko i powody, aby chciał z podniebnych wojaży wracać. Udanego roku szkolnego 2018/2019.”

Śląski Kurator Oświaty
Urszula BauerUroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
3 września 2018 r. o godz. 8.00
w sali gimnastycznej ZSP w DobieszowicachWykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2017/2018
20 czerwca 2018 r. o godz. 17.00
w sali gimnastycznej ZSP w Dobieszowicach


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
22 czerwca 2018 r. o godz. 8.00
w sali gimnastycznej ZSP w Dobieszowicach


Uroczyste zakończenie roku katechetycznego 2017/2018

Msza św. 21 czerwca 2018 r. godz. 10.00

W tych dniach czynna świetlica.Program rządowy „Dobry start”

Od 1 lipca 2018 r. rusza program rządowy „Dobry start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko, które rodzice będą mogli przeznaczyć min. na zakup przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia.

W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami świadczenia będą wypłacane do 24 roku życia. Na dziecko uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne w szkole lub przedszkolu świadczenie „Dobry start” nie przysługuje.

Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” będzie można składać od 1 lipca 2018 r. online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej) w tych samych instytucjach, co przy ubieganiu się o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy albo ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce właściwej dla miejsca zamieszkania rodzica.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

List Ministra Edukacji Narodowej
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/06/2018.06.11_list-do-dyrektorow-szkol_dobry-start.pdf

Plakat
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/06/dobry-start_plakat.pdf

Ulotka
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/06/dobry-start_ulotka.pdf


Uwaga!!!
Zaproszenie!

Zapraszamy rodziców dzieci
rozpoczynających edukację przedszkolną
w roku szkolnym 2018/2019
na zebranie informacyjne,
które odbędzie się 21.06.2018 r. o godz. 17.00


DRODZY RODZICE!

Informujemy, iż w tym roku przedszkole pełni dyżur w miesiącu lipcu.
Zapisy przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2018r. u wychowawców grup.
W miesiącu sierpniu dyżur pełni przedszkole w Rogoźniku i Bobrownikach
– w celu zapisania dziecka konieczne jest
pobranie wniosku w danej placówce do 30.05.2018r.

Dyżur tylko dla dzieci obojga rodziców pracujących.


OGŁOSZENIE!

Informujemy zainteresowanych, że w związku z adaptacją ostatniego już pomieszczenia piwnicznego na salę dla uczniów, zdeponowane w nim pamiątki ze Szkolnej Izby Pamięci muszą zostać przeniesione lub oddane właścicielom. Część z nich została przekazana do Izby Pamięci w Wymysłowie. Osoby zainteresowane odbiorem pozostawionej pamiątki zachęcamy do osobistego zgłoszenia się do szkoły w dniach od 24.04 do 15.05.2018r. Nieodebrane przez właścicieli pamiątki zostaną przewiezione do pomieszczenia w amfiteatrze w Rogoźniku lub do skansenu w Chorzowie. Wszystkie rekwizyty Szkolnej Izby Pamięci zostały sfotografowane w celu wykonania dokumentacji fotograficznej pt. "Pamiętamy o przeszłości". Zdjęcia od obejrzenia w galerii szkoły.
Prosimy wszystkich zainteresowanych odebraniem pozostawionej w szkole pamiątki o kontakt z wicedyrektorem.
.

Małgorzata Sepetowska

Dnia 25.05.2018 r. (piątek)

Świętujemy Dzień Dziecka

Zapraszamy wszystkie dzieci (nie tylko szkolne i przedszkolne) z opiekunem.

STARTUJEMY o 8.00Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach ogłasza nabór dzieci do Przedszkola Publicznego w Dobieszowicach na rok szkolny 2018/2019 Wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie ZSP w Dobieszowicach w terminie od 26 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r. do godz. 15.00

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola

 

Wniosek o przyjęcie dziecka przedszkola

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Dobieszowicach

           
Deklaracje przyjmowane są w sekretariacie lub u wychowawców grup przedszkolnych do 23 lutego 2018 r. do godz.15.00.


Inne dokumenty związane z rekrutacją

 
 


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach ogłasza nabór dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach na rok szkolny 2018/2019
1) Z urzędu są przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie tj. sołectwa Dobieszowice, Wymysłów, ul. Bażantów, ul. Bocianów, ul. Gminna w Bobrownikach na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów
2) Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami

Wnioski/zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie ZSP w Dobieszowicach w terminie od 26.02.2018 r. do 23.03.2018 r. do godz. 15.00

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do kl I

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

 

Inne dokumenty związane z rekrutacją

 


Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Dobieszowicach

           
Deklaracje przyjmowane są w sekretariacie lub u wychowawców grup przedszkolnych do 23 lutego 2018 r. do godz.15.00.
POMAGAMY!!!


Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, w którym każdy z nas odczuwa ogromną potrzebę dzielenia się z innymi. Społeczność szkolna chętnie wspomaga wszelkiego rodzaju akcje charytatywne. I w tym roku nie mogło być inaczej. W ramach charytatywnej pomocy uczniowie wraz ze swoimi rodzicami oraz wychowawcami przyłączyli się do akcji SIEPOMAGA, aby wesprzeć w potrzebie małą Alicję.
W tym celu uczniowie klas IV -VII samodzielnie na lekcjach plastyki wykonali ozdoby świąteczne, stroiki oraz wieńce adwentowe. Młodsi również dołączyli do akcji przynosząc różnorodne akcesoria świąteczne. Pracy było sporo, ale była ona bardzo sprawnie zorganizowana i przebiegała w nadzwyczaj miłej atmosferze.
Wszystkie ozdoby bożonarodzeniowe zostały sprzedane na kiermaszu świątecznym, który odbył się w naszej szkole przed świętami. Pieniążki, które uzbieraliśmy - 916 zł zostały przekazane osobie koordynującej całą akcję.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swoje serca potrafią i chcą otworzyć dla innego, czasami nieznanego osobiście człowieka.


POMAGAJMY- bo wdzięczność i radość w oczach, szczególnie obdarowanych dzieci jest nie do opisania.


Dyrekcja ZSP
Aneta Kocot, Małgorzata Sepetowska


SPOTKANIE OPŁATKOWE

W rozwoju każdego człowieka ważną rolę pełni radość. Jej źródłem są różne wartości. Czasami odnosi się wrażenie, że ludzie szukają radości głównie w dobrach materialnych, w dostatku, nie dostrzegając źródeł, niosących radość trwałą i głęboką. W święta Bożego Narodzenia przeżywamy szczególną radość, która płynie z wiary w miłość.
Spotkanie opłatkowe to szczególny dzień dla całej społeczności szkolnej. Wspólna uroczystość integruje uczniów, nauczycieli i pracowników. Doskonale wiemy, że Boże Narodzenie to wspaniały czas, który spędzamy w gronie rodzinnym. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy naszej placówki to też jedna wielka rodzina.
W oparciu o tradycje bożonarodzeniowe wprowadziliśmy w naszej szkole zwyczaj corocznego spotkania dla społeczności lokalnej. 20 grudnia 2017 roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły z klas pierwszych zaprezentowali wyjątkowe przedstawienie-„Zatrzymajmy się na chwilę”. Następnie uczniowie klas trzecich zaprezentowali tradycyjne jasełka. W pięknych strojach, z wielkim przejęciem i zaangażowaniem mali artyści odegrali swoje role. Obok Marii i Józefa nie zabrakło pięknie tańczących aniołków oraz spieszących do szopki zwierzątek leśnych. Aktorzy przypomnieli wszystkim sceny rozgrywające się w stajence betlejemskiej i tułaczkę Maryi i Józefa. Stroje, piękna gra małych aktorów oraz cudownie zaśpiewane kolędy przez nasz zespół artystyczno- wokalny- „Serduszka Radości” zrobiły na wszystkich duże wrażenie. Na szczególną uwagę zasługuje dekoracja wykonana przez panią dyrektor, nadająca niepowtarzalny klimat w ten wyjątkowy wieczór.
W następnym dniu uczniowie po raz drugi prezentowali swój występ dla całej społeczności szkolnej.
Po wspólnym kolędowaniu, świątecznych życzeniach, wyśmienitym posiłku i spędzonych radosnych chwilach rozeszliśmy się w doskonałych nastrojach, udając się na przerwę świąteczną.
Nie udałoby się wszystkiego tak przygotować i sprawnie przeprowadzić, gdyby nie nieoceniona pomoc rodziców i pracowników szkoły, którzy w tym gorącym przedświątecznym okresie poświęcili swój wolny czas i pomogli wspólnie przybliżyć dzieciom piękne tradycje Świąt Bożego Narodzenia obchodzonego w naszych polskich domach. Dziękujemy!


Dzieci i młodzież jeżdżą za darmo!

O Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mówiło się wiele. Zwolennicy i przeciwnicy wymieniali się argumentami, debatowali nad nazwą, która połączy poczucie tożsamości mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska. Tymczasem, korzyści płynące z utworzenia Metropolii są jak najbardziej realne. Bezpłatne przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego dla dzieci i młodzieży, to coś czego do tej pory u nas nie było.
Dzisiaj zawarto porozumienie w sprawie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego. System będzie obowiązywał od pierwszego stycznia 2018r., w środkach publicznego transportu zbiorowego KZK GOP w Katowicach, MZKP w Tarnowskich Górach, MZK Tychy oraz w Gminie Rudziniec. Mieszkańcy Bobrownik, w tym dzieci i młodzież, najczęściej korzystają z KZK GOP, ale warto pamiętać także o bezpłatnych usługach innych przewoźników.

Uczniowie jeżdżą bezpłatnie
Dzieci i młodzież w wieku od siódmego do szesnastego roku życia będą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie. Co ważne, nie tylko na czas dojazdu do szkoły, ale także przy okazji przemieszczania się w celu uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, a nawet dla potrzeb prywatnych, np. do kina lub na basen. Ulga obowiązywała będzie przez ferie świąteczne i wakacje. Nieważne, czy dziecko jest uczniem szkoły publicznej, czy prywatnej. Celem jest propagowanie wśród najmłodszych mieszkańców postaw ekologicznych oraz utrwalenie nawyku korzystania z transportu publicznego.

Personalizacja karty ŚKUP oraz zwrot za styczeń
Ulga będzie kodowana na karcie ŚKUP. Posiadacze karty powinni ją spersonalizować w Punkcie Obsługi Pasażera lub w Punkcie Obsługi Klienta ŚKUP. Uczniowie, którzy nie posiadają karty ŚKUP, mają czas do końca marca 2018r. na wykonanie spersonalizowanej karty. Do marca, mogą korzystać z ulgi na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
Uczniowie, którzy w grudniu zakupili bilet okresowy, mogą zwrócić się do przewoźnika z prośbą, o zwrot części kosztów- za okres od pierwszego stycznia 2018r. do momentu końca ważności konkretnego biletu.

Najmłodsi również za darmo
Dzieci do siódmego roku życia będą korzystać z komunikacji miejskiej również bezpłatnie. Będzie to możliwe na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w trakcie podróży publicznym środkiem transportu. Do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia nie ma więc potrzeby wyrabiania karty ŚKUP.
Zwolnienie z opłat będzie trwało nie dłużej, niż do końca roku szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył szesnasty rok życia, na podstawie ulgi zapisanej na Śląskiej Karcie Usług Publicznych.

źródło: www.bobrowniki.plBierzemy udział w kampanii " Czad i ogień. Obudź czujność"Prezentacja pt.: "Czad i ogień obudź czujność"

           

Dla Alicji

Na prośbę rodziców pragniemy włączyć się do akcji „SIĘ Pomaga”. Już niedługo sprzedaż wianków adwentowych.

ZBIERAMY DLA ALICJI.

Zapraszamy do włączenia się do akcji.
www.siepomaga.pl/alicja-mickosNAUCZYCIEL NA MEDAL!!!

Informujemy, iż nauczyciel naszej szkoły- pani Violetta Danecka została nominowana przez rodziców uczniów do konkursu-„ Nauczyciel na Medal” zorganizowanego przez Dziennik Zachodni pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Pani Danecka w tym konkursie zajęła II miejsce w powiecie będzińskim. Nauczycielka weźmie udział w Konferencji Edukacyjnej współorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- „WOM” w Katowicach, który jest Partnerem Akcji” Nauczyciel na Medal”. GRATULUJEMY!


UWAGA!


Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
4 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 8.00

Msza Św. 5 września 2017 r. (wtorek) godz. 8.00Wykaz podręczników w roku szkolnym 2017/2018


 

Religia
 ROK SZKOLNY 2016/2017

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU 

UWAGA!


Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do wszystkich klas (z wyjątkiem religii) będą wypożyczane uczniom od 1 września 2017 r. w szkole.List do Rodziców, Opiekunów i Wychowawców z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

 

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

 


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola

 

Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoly

 

Wniosek o przyjecie dziecka do szkoly

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Deklaracja o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

 


GODZINA DLA ZIEMI

Coroczne ogólnoświatowe wezwanie do wyłączenia świateł oraz urządzeń elektrycznych na jedną godzinę.
Godzina dla Ziemi to akcja stworzona przez Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF)
odbywająca się w ostatnią sobotę marca, począwszy od 2007 roku.
25 marca 2017 r.
godz. 20.30 – 21.30
ZGAŚ światło!!!
Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach informuje............


31.10 dniem wolnym !31 października 2016 r. to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.


W tym dniu dyżur świetlicowy pełnią:
7.00 - 10.00 p. A Janota
10.00 - 13.00 p. A. Kos
13.00 -16.00 p. M Sepetowska

Zebranie z rodzicami
21 września 2016 r. o godz. 17.00
Serdecznie zapraszamy!!!Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
1 września 2016 r. o godz. 8.00
w sali gimnastycznej ZSP w Dobieszowicach
Przedszkole godz. 6.30-16.30


Msza św. 2 września 2016 r. godz. 8.00 (również dla 5 i 6-latków)

Od 1 września czynna świetlica szkolna i profilaktycznaSerdecznie zapraszamy rodziców z dziecmi
na Dni Otwarte Przedszkola
w dniach się 30 i 31 sierpnia na godzinę 10.00
UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017
Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do uczniów:
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
-klasy VI szkoły podstawowej,
- klasy III gimnazjum,
- szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy - w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Jaką pomoc można otrzymać w ramach programu „Wyprawka szkolna”?

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.
Pomoc jest udzielana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Jak ubiegać się o pomoc ?

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:
- złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
-do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
- rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
- zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
- w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
- w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
- w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.
-realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 18 listopada 2016r.

Proszę zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.


Życzymy wszystkim wspaniałych,
słonecznych i bezpiecznych wakacji, pełnych
fantastycznych przeżyć i niezapomnianych wrażeń.
Niech nadchodzące lato będzie czasem radości
i spokojnego wypoczynku. Wracajcie pełni sił, energii
i zapału do dalszej pracy i nauki.
Szkolny zestaw podręczników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobieszowicach w roku szkolnym 2016/2017


INFORMACJA O BILETACH


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach
jest członkiem Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”
i uczestniczy w akcji „1%”.
W ramach tej akcji zebrano 3276,35 zł.
Cała kwota została przekazana
na zakup ławek i krzeseł do klas I-III.Nasze wartości

1„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - oto, ażeby bardziej był a nie tylko więcej miał (...), ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich....”


Jan Paweł II


Masza misja

2Misją Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobieszowicach winno być umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju oraz dawanie im szansy odnoszenia sukcesów na miarę indywidualnych możliwości w przyjaznej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa i wspólnoty pracy ze środowiskiem ...Nasze nowe boiska

3 Niedawno zakończyliśmy szczęśliwie remont naszych boisk sportowych. Mamy profesjonalne boiska do siatkówki, koszykówki oraz piłki nożnej. O zapotrzebowaniu na te obiekty niech świadczy, frekwencja, nawet w te szaro- bure jesienne dni...

Co nas czeka w zimie?

4Co nas czeka w zimie? Otóż chcemy własnym sumptem usypać górkę do zjeżdżania dla najmłodszych. Niech dobra zabawa trwa cały rok, również zimą;)